top of page

RODO a monitoring wizyjny w firmie.

Zaktualizowano: 30 maj 2022


Podstawa prawna stosowania monitoringu w firmie, wymogi, środki techniczne i organizacyjne, właściwe oznaczenia i obszary wolne od kamer.

Stosowanie w firmie monitoringu wizyjnego winno służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia oraz być obiektywnie niezbędne dla realizacji tego celu.

1. Jakie wymogi powinna spełnić firma stosując monitoring wizyjny?

Stosowanie w firmie monitoringu wizyjnego winno służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia oraz być obiektywnie niezbędne dla realizacji tego celu.

Obszar monitorowany powinien być jasno oznaczony, tak by osoby monitorowane miały pełną świadomość znajdowania się w obszarze rejestrowanym. Oznaczenia tego obszaru winny być łatwo widoczne i jasno wskazywać jakie obszary objęte są monitoringiem wizyjnym.

Wobec osób znajdujących się w obszarze monitorowanym administrator danych osobowych winien dopełnić obowiązku informacyjnego poprzez umieszczenie w widocznych miejscach klauzuli obowiązku informacyjnego lub informacji o miejscu, w którym z tą klauzulą można się zapoznać np. na stronie internetowej firmy.

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w firmie administrator winien ujednolicić w formie regulaminu, celem ujednolicenia procedur dotyczących m. in. sposobu udostępniania nagrań upoważnionym podmiotom czy zasad ich przechowywania.

Nagrania obrazu winny być przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Osobom obsługującym rejestrator monitoringu jak również wszystkie osoby mające wgląd w rejestrowany obraz winny posiadać stosowne upoważnienie wydane przed administratora danych osobowych, a także zostać zobowiązane do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie obsługi systemu.

Właściciel, dyrektor czy kierownik firmy - przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych - informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu oraz celach, zakresie i sposobie jego zastosowania. .


2. Jakie środki techniczne i organizacyjne winny zostać zastosowane w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu z monitoringu wizyjnego?

Administrator, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.

W sytuacji, gdy przepisy szczególne nie określają wymogów co do środków technicznych i organizacyjnych, ich wybór należy do administratora, który odpowiada za wykazanie, że są one wystarczające.

Zabezpieczenia systemu monitoringu wizyjnego winny być poddawane regularnym przeglądom. Zasadna jest również systematyczna ocena aktualności stosowanych zabezpieczeń. Winny one zapewniać ochronę przechowywanych nagrań przed dostępem osób nieupoważnionych, ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.


3. W jakich pomieszczeniach firmy monitoring wizyjny nie może być stosowany?

Monitoring nie może być stosowany w miejscach firmy takich jak:

  • łazienki,

  • szatnie,

  • pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,

chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji określonego celu i nie naruszy godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

W świetle powyższego monitoring stosowany w w/w pomieszczeniach może być stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach podyktowanych realnie występującym zagrożeniem bezpieczeństwa.

Tu można pobrać druk zamówienia gotowe oznaczenia zgodne z RODO dla firmy

wraz z regulaminem stosowania, lub wejść na stronę naszego sklepu internetowego z tym produktem


RODO a monitoring wizyjny w firmach

Comments


bottom of page