top of page

Koordynator Ochrony Danych w firmie

Brak obowiązku wyznaczenia IOD, czyli osoby odpowiedzialnej za zgodne z przepisami przetwarzanie danych osobowych przez dany podmiot, nie oznacza, że będziemy zwolnieni z obowiązków, które spoczywają na każdym administratorze danych. Bez względu na wszystko należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych, być może rejestr kategorii czynności przetwarzania danych (jako podmiot przetwarzający), nadawać upoważnienia, realizować obowiązek informacyjny, zawrzeć umowy powierzenia czy wprowadzić odpowiednie procedury i środki techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa.

 

W takim przypadku warto powołać lub wyznaczyć osobę lub zespół osób, które miałyby się tym zająć. Taką formę odpowiedzialności za prawidłowe przetwarzanie danych nazwaliśmy Koordynatorem Ochrony Danych.

 

Ze względu na fakt, że nie zachodzi potrzeba zgłaszania jego wyznaczenia do PUODO, jest to tańsza forma współpracy choć zakres jego odpowiedzialności oraz kompetencji jest dokładnie taki sam jak IOD. Dysponując wiedzą oraz zasobami (zespołem wspierającym) Koordynator jest w stanie zbudować od podstaw cały system ochrony danych osobowych od zaprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych, poprzez identyfikację obszarów wymagających realizacji obowiązku informacyjnego na obsłudze naruszeń kończąc.

Obsługujemy wszelkie przedsiębiorstwa na terenie całego kraju ale zależy nam również na firmach z małych miejscowości, gdzie jest problem z dostępem do wysokiej jakości usług i fachowców.
Dojeżdżamy do najdalszych zakątków naszego kraju - nawet miejscowości przygranicznych. 

PRZEKAŻ NAM FUNKCJĘ

KOORDYNATORA OCHRONY DANYCH

W TWOJEJ FIRMIE

I BĄDŹ SPOKOJNY 

O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.

Pierwsze czynności jakie wykonamy kiedy rozpoczniemy współpracę:

Nasze stałe czynności w trakcie współpracy:

 • Codzienne wsparcie grupy specjalistów (ds. ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, prawa oraz informatyki) 

 • Wizyty sprawdzające w siedzibie Państwa firmy lub zdalne.

 • Stałe informowanie o najnowszych wiadomościach, zmianach w prawie oraz obowiązkach dla pracowników firm.

 • Pomoc w dostosowaniu firmy do pracy w czasie pandemii. (np. regulaminy pracy zdalnej, procedury, zalecenia)

Nasze stałe obowiązki w trakcie współpracy:

 • Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznymi politykami administratora danych w dziedzinie ochrony danych osobowych.

 • Kontrola przestrzegania zasad ochrony – systematycznie, nie rzadziej niż dwa razy do roku, kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności kontrola pod kątem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności:

 • Kontrola dokumentacji opisującej sposób przetwarzania oraz ochrony.

 • Wsparcie przy opracowaniu i prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania prowadzonego przez administratora danych.

 • Kontrola fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje.

 • Kontrola wykonywania kopii awaryjnych.

 • Kontrola nadanych upoważnień.

 • Przedstawianie administratorowi danych wyników kontroli.

 • Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 • Prowadzenie monitoringu przetwarzania danych.

 • Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

 • Współpraca z UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
   

CENA ZA OBSŁUGĘ 
KOORDYNATORA OCHRONY DANYCH
JUŻ OD 150 ZŁ / MC

*CENA UZALEŻNIONA OD WIELKOŚCI I RODZAJU FIRMY

 

Prosimy o kontakt:
61 30 70 750 lub kontakt@rodogrupa.pl

Czekamy na Twoją FIRMĘ!

bottom of page