top of page

Ochrona danych osobowych w straży miejskiej (gminnej)

Kiedy stosujemy RODO, a kiedy ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości?

Oddawanie telefonu lub komputera do naprawy -  zasady bezpieczeństwa danych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych na terenie gminy może być utworzona samorządowa umundurowana formacja do ochrony porządku publicznego w postaci straży gminnej. W gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż nosi nazwę "straż miejska".

Przetwarzanie danych osobowych przez straż miejską


Specyfika straży miejskiej polega na tym, że w zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie będą miały nie tylko przepisy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ale też ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.


Wynika to z tego, że przepisów RODO zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. d, RODO nie stosuje się w przypadku przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom. Prawodawca unijny przewidział odrębne przepisy w tym zakresie (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680), którą wdrożono w Polsce za pośrednictwem wspomnianej ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.


Kiedy stosujemy RODO, a kiedy ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości?


Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości będą miały zastosowanie w przypadkach określonych w art. 10a ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, tj. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu ochrony porządku publicznego na terenie gminy (np. sprawy o wykroczenia, monitoring wizyjny).

W pozostałych przypadkach przetwarzania danych przez straż miejską zastosowanie będą miały przepisy RODO.


Różne przepisy to też różne obowiązki!

Konieczność stosowania dwóch różnych aktów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych i ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych sprawia, że na straży gminnej (miejskiej) ciąży wiele obowiązków, które niekoniecznie wyglądają tak samo w obydwu aktach prawnych.


Zarówno w RODO jak i w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości pojawia się funkcja inspektora ochrony danych, jednakże na gruncie omawianej ustawy ma on dodatkowe zadania, których nie znajdziemy w RODO – odpowiada on dodatkowo za sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły, sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych.


Przykładem innych różnic między obydwoma aktami prawnymi jest sposób realizacji obowiązku informacyjnego, tj. przekazywania informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zakres przekazywanych informacji jest mniejszy aniżeli w RODO, dodatkowo występują inne wyłączenia, kiedy informacji o przetwarzaniu danych się nie przekazuje (np. w sprawach o wykroczenia).


Biorąc pod uwagę powyższe tak ważne jest, by inspektor ochrony danych w straży miejskiej posiadał odpowiednie kompetencje i znajomość stosowania przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.


Szukasz Inspektora ochrony danych lub doradztwa w zakresie RODO dla straży miejskiej / gminnej? U nas otrzymasz pilną POMOC. Prosimy o kontakt:


Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOgrupa.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.Dodatkowe informacje:

Comentários


bottom of page