top of page

Muzea, wystawy, publikacje a RODOCzy muzea muszą usunąć dane osobowe jeżeli potomkowie osoby, której zbiory dotyczą, zwrócą się z żądaniem usunięcia fragmentów publikacji, w których są one wymienione?

Wśród zadań wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada o muzeach, w punkcie 10, wskazuje się „prowadzenie działalności wydawniczej”. Publikacje opracowane w ramach prowadzonej działalności wydawniczej mogą zawierać fotografie osób i inne informacje na ich temat. Są to osoby, które w jakiś sposób poprzez swoją działalność utrwaliły się w świadomości społeczeństwa na tyle, że zasługują na utrwalenie ich w historii. Działalność tych osób, nie zawsze mogła mieć charakter aktywności wpływającej pozytywnie na inne osoby. Może się zdarzyć, że potomkowie danej osoby, zwrócą się z żądaniem usunięcia fragmentów publikacji, w których wymienione są ich dane osobowe.


Czy w tej sytuacji na muzeum, jako administratorze danych, ciąży obowiązek zrealizowania prawa, jakim jest żądanie usunięcia danych osobowych?


Prawo, o którym mowa, wynika z art. 17 RODO. Niemniej, gdy mamy do czynienia z publikacją naukową, a z taką zapewne najczęściej będziemy się spotykać w przypadku publikacji muzealnych, możemy odnieść się do ust. 3 art. 17, wg którego:

„Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

(…)

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

(…)”


Podobnie jest to sformułowane w motywie 65 RODO:

„(…) Niemniej dalsze zatrzymywanie danych osobowych powinno być uznane za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do (…) wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (…) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych (…).”


Może się jednak pojawić argument, który mówiłby, że przecież dane, które wykorzystywane są w przedmiotowych publikacjach, były pierwotnie pozyskiwane w zupełnie innych celach.


Odpowiedzią na ten argument jest art. 5 ust. 1 lit. b) RODO:

(Dane osobowe muszą być:)

„zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);”


PODSUMOWANIE:


O ile dana publikacja będzie przygotowana rzetelnie a zawarte w niej informacje, w tym dane osobowe, będą niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność wydawnicza muzeum, o tyle takie przetwarzanie będzie legalne nawet w obliczu żądań realizacji praw osób.


Dodatkowe informacje:


Opmerkingen


bottom of page