top of page

Kopiowanie dokumentów tożsamości (dowód osobisty / paszport)

Pracownicy firm zastanawiają się, czy zgodnie z prawem można kopiować dokument tożsamości taki jak dowód osobisty czy paszport.


Istnieją przypadki, w których kopiowanie dokumentów tożsamości wynika z przepisów prawa. Do instytucji uprawnionych do kopiowania dowodów osobistych należą banki, które na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą weryfikować w ten sposób swoich klientów.

Innym przypadkiem, kiedy przepis prawa nakłada obowiązek kopiowania dokumentu tożsamości, jest zatrudnianie cudzoziemców. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców mają obowiązek przechowywania przez cały okres wykonywania przez nich pracy kopii ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.Czy zatem poza przewidzianymi w przepisach prawa przypadkami zakazane jest kopiowanie dokumentów tożsamości?


W polskim systemie prawnym nie ma ogólnego zakazu kopiowania dokumentów tożsamości, co nie oznacza, że zaleca się wykonywanie ich kopii. Należy pamiętać, że kopiując dokument tożsamości w konkretnym celu, zgodnie z art. 5 ust. c RODO należy zbierać tylko te dane osobowe, które są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do realizacji celu, w którym są one zbierane. Niestety często przy kopiowaniu dokumentów tożsamości dochodzi do pozyskiwania nadmiarowych danych osobowych (np. w zakresie wizerunku osoby), co stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.


Przykładem ograniczania zbieranych danych osobowych w sytuacji kopiowania dowodów osobistych jest stosowanie przez niektórych operatorów telekomunikacyjnych „nakładek” na dowody osobiste, które zasłaniają dane nadmiarowe, niepotrzebne operatorowi telekomunikacyjnemu przy podpisywaniu umowy.Stanowisko organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kontekście kopiowania dokumentów tożsamości wskazuje, że z punktu widzenia zasad przetwarzania danych osobowych, przy sporządzaniu kopii dokumentów tożsamości, podmioty je wykonujące powinny wziąć pod uwagę przepisy prawa, na podstawie których działają. Muszą też pamiętać o zasadach wynikających z RODO, m.in. zasadzie minimalizacji danych. Jak wskazuje organ nadzorczy, w bardzo wielu przypadkach kopiowanie dokumentów potwierdzających tożsamość prowadzi do pozyskiwania danych wykraczających poza zakres dopuszczalny przepisami prawa, na podstawie których działają dane podmioty


Dodatkowe informacje:


Comments


bottom of page