top of page

Czy tablice rejestracyjne to dane osobowe?Czy można publikować zdjęcia i filmy z widocznymi oznaczeniami rejestracji pojazdów? Rozbieżności prawne dotyczące uznania tablic rejestracyjnych za dane osobowe oraz opinia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tym temacie, zawarta w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Definicja danych osobowych, zawarta w art. 4 RODO brzmi następująco:

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;”

Nie jest to katalog zamknięty, a jedynie kryteria, którymi należy się kierować podczas oceny czy określony zakres informacji to dane osobowe.


W związku z tym pojawiają się różne (rozbieżne) opinie na temat tego, czy numer rejestracyjny pojazdu stanowi dane osobowe. Zwracając uwagę na rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, które orzekały w tej materii, na ogół spotkamy się ze stanowiskiem, że co do zasady tablice rejestracyjne pojazdu nie stanowią danych osobowych, gdyż do zidentyfikowania konkretnej osoby, poza samymi tablicami potrzebne są dodatkowe narzędzia, jak np. dostęp do bazy CEPIK.

Przykładami takiego orzeczenia jest m.in. orzeczenie NSA z 28 czerwca 2019 r. - syg. I OSK 2063/17.


Niemniej mogą zostać ustanowione wyjątki od tej reguły, czego potwierdzeniem jest orzeczenie NSA z 14 maja 2021 (syg. III OSK 1466/21), zgodnie z którym danymi osobowymi mogą być indywidualne tablice rejestracyjne, stworzone na życzenie użytkownika pojazdu z wymyślonym przez niego ciągiem znaków, które mogą bezpośrednio identyfikować daną osobę.


Swoje zdanie w tym obszarze posiada Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który w opinii do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazał, że:

„(…)Zgodnie z projektowanym art. 73a ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym właściwy miejscowo dla siedziby sejmiku województwa prezydent miasta na prawach powiatu, zwany dalej, prowadzącym ewidencję tablic”, prowadzi ewidencję tablic rejestracyjnych indywidualnych, wydanych na terenie województwa.(…) Organ nadzorczy zwraca uwagę iż w przedmiotowym projekcie nie zawarto informacji jakie dane mają znajdować się w ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych. W przypadku jeżeli w tworzonej ewidencji miałyby być przetwarzane dane osobowe, projekt powinien uwzględniać stosowanie przepisów RODO.(…).”.

oraz

„Projektowana regulacja dotyczy tablic rejestracyjnych stanowiących daną osobową właściciela pojazdu. Jest to bowiem informacja, za pośrednictwem której, możliwe jest zidentyfikowanie – w sposób pośredni – osoby fizycznej, będącej właścicielem pojazdu”.


Na podobnym co PUODO stanowisku stoi także organ brytyjski (ICO) czy francuski (CNIL).


Póki co nic nie zapowiada, żeby doszło do ujednolicenia wykładni w zakresie uznania (bądź nie) tablic rejestracyjnych za dane osobowe, jednak uwzględniając fakt, że organem właściwym do rozstrzygania w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych jest właśnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, rozsądnym rozwiązaniem jest przyjęcie podejścia, wg którego każda tablica rejestracyjna stanowi dane osobowe i jako takie podlegają regulacjom określonym w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.Dodatkowe informacje:

Comments


bottom of page